Bestil prøveperiode
Kundeaftale

Excovery Kundeaftale


Version 1.0

Juli 2007


Indholdsfortegnelse:

1. Kundeaftalen

2. Aftalens parter

3. Kvalitets- og serviceniveau

4. Leveringstidspunkt

5. Behandling af kundeoplysninger

6. Kunder nummer og adgangskode

7. Priser

8. Betaling

9. Kundens misligholdelse

10. Excoverys misligholdelse

11. Force majeure

12. Overdragelse af kundeaftale

13. Opsigelse

14. Ændringer, vedligeholdelse med videre af Excoverys tjenester

15. Ændringer af vilkår og priser

16. Tvister og klager

17. Ikrafttrædelse


1. Kundeaftalen:

Vilkårene i denne aftale gælder for kunder hos Excovery (herunder kunder af sikkerhedskopi systemet).

En kundeaftale om sikkerhedskopi systemet omfatter følgende:
Mulighed for at oprette en eller flere sikkerhedskopier hos Excovery.
Mulighed for at genskabe data fra oprettede sikkerhedskopier.

Ved kundens egen del af oprettelse hos Excovery, fremgår det hvad kundeaftalen omfatter. Sammen med denne kundeaftalen gælder prislister og produktinformation, som grundlag for aftalen mellem kunden og Excovery.

Senere ændring af ydelser i tilknytning til kundeaftalen kan ske ved henvendelse til Excovery. Hvis kunden ikke inden for 14 dage gør indsigelse overfor Excovery mod bestillingen, anser Excovery bestillingen for accepteret af kunden. Hvis ydelsen er taget i brug, hæfter kunden for betalingen af ydelsen.

Denne kundeaftale kan indgå i en særlig kundeaftale, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår for kunden i tillæg til nærværende aftale vilkår.


1.1 Meddelelser mellem parterne:

Det er en forudsætning for kundeaftalen, at kunden har en emailadresse.

Meddelelser fra Excovery til kunden vedrørende kundeaftalen sendes via email til den emailadresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Meddelelser fra Excovery omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger og meddelelser vedrørende kundeaftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser. Excovery kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev.

Ved ændringer af kundens emailadresse og/eller navn, adresse eller emailadresse skal kunden straks give Excovery meddelelse herom.

Meddelelser fra kunden til Excovery skal som udgangspunkt ske via email eller Excoverys website.


1.2. Fortrydelsesret for forbrugere:

Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde en bestilling inden for 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.


2. Aftalens parter:

Parterne i denne kundeaftale er kunden og Excovery. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af kundeaftalens vilkår.

Kunden må ikke videre formidle Excoverys tjenester til andre end kunden eller en eventuel bruger.

Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til denne kundeaftale, også i de tilfælde hvor brugen af Excoverys tjenester overlades til andre.


2.1. Registrering og ændring af adresseoplysninger med videre:

Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen og tilmeldingen give Excovery oplysning om navn, adresse , emailadresse og telefon nummer. Kun myndige personer kan indgå aftale med Excovery.

Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Excovery oplysning om virksomhedens navn, adresse, emailadresse og telefon nummer.

Kunden skal efter Excoverys anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysningerne og Excoverys registreringer heraf lægges til grund for kunde forholdet, indtil der meddelelses ændringer heraf.

Ved adresseændringer med videre skal kunden straks give Excovery meddelelse herom via email, ændre oplysningerne på Excoverys website, eller via anden skriftlig henvendelse til Excovery.


3. Kvalitets- og serviceniveau:

Oplysning om Excoverys tjenesters kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider, kan fås ved henvendelse til Excovery.


4. Leveringstidspunkt:

Ved levering af ydelser i henhold til kundeaftalen fastlægger Excovery et leveringstidspunkt, som meddelelses kunden i Excoverys ordrebekræftelse.


5. Behandling af kundeoplysninger:

Excovery behandler alle kundeoplysninger fortroligt. Oplysninger om kunden samt kundens data videregives ikke til tredje part medmindre kunden udtrykkeligt har givet samtykke hertil.


6. Kundenummer og adgangskode:

I forbindelse med indgåelsen af kundeaftenen, tildeles kunden et kundenummer, hvortil der er knyttet en hemmelig adgangskode. Kundenummeret og adgangskoden anvendes til at identificere kunden overfor Excovery. Koden benyttes for at forhindre misbrug af kundens aftale med Excovery. Kunden modtager kundenummeret og adgangskoden når Excovery har behandlet kundens oprettelse hos Excovery. Kundenummeret og adgangskoden skal opbevares på en sikker måde.


7. Priser:

Excovery fastsætter priser for ydelser i henhold til kundeaftalen.

Excovery opkræver betaling for forbrug af tjenester og ydelser. Derudover kan Excovery opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser med videre.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser og eventuelle rabatordninger kan fås på Excovery website eller ved henvendelse til Excovery.


8. Betaling:

Beløb, som kunden skal betale i henhold til kundeaftalen vil blive opkrævet ved fremsendelse af en faktura. Kunden er forpligtet til at betale fakturaen senest ved forfalds datoen.

Service og ydelser betales pr. brugs måned, og tilbage betaling af forudbetalt beløb vil være afgrænset til hele antal måneder.

Det er en forudsætning for aftalen, at kunden kan overføre penge til Excoverys bankkonto til betaling af ydelser.

Excovery udsender kun regninger pr. email til kunden.

Registrering af kundens betaling opdateres løbende - så vidt muligt inden for 24 timer efter deres betalingsfrist.

Excovery kan fortage efter opkrævning af betaling, afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.

Betaling sker i danske kroner.

Kundens tjeneste afbrydes ved overskridelse af betalingsfristen for tjenesten. Ved overskridelse er Excovery berettiget, men ikke forpligtet, til uden varsel at afbryde alle ydelser.

Excovery kan opkræve afgifter og gebyr, ved overskridelse af betalingsfristen for tjenester, afbrydelse eller genetablering af ydelser.


9. Kundens misligholdelse:

I tilfælde af kundens væsentligt misligholdelse af forpligtelser i henhold til kundeaftalen er Excovery berettiget til at afbryde kundens adgang til ydelser og tjenester eller at begrænse kundens mulighed for at brugen af disse.

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
1. Kunden har ikke betalte Excovery for bestilte tjenester og forbrug, øvrige afgifter med videre.
2. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig at være insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.
3. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændringer af emailadresse, navn, adresse eller telefon nummer.
4. Kunden udøver chikane mod Excovery eller Excovery medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser af Excoverys tjenester.
5. Kunden udøver kriminelle handlinger ved anvendelse af Excoverys tjenester.

Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, kan der genåbnes for kunden så denne igen kan anvende Excoverys tjenester.

Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Excovery opsige kundeaftalen uden varsel.

En kunde, der har misligholdt kundeaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om brug af Excoverys tjenester, før gælden er betalt.


10. Excoverys misligholdelse:

10.1. Fejlafhjælpning:

Excovery sørger hurtigst muligt efter kundens fejlmelding til Excovery at udbedre fejl og driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i Excoverys egne systemer, og som er under Excoverys kontrol.

Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med en ydelse, og det viser sig, at der ikke er fejl i Excoverys tjenester, eller at fejlen skyldes forhold, der ligger udenfor Excoverys kontrol, er kunden forpligtet til at dække Excoverys udgifter til fejlsøgning.


10.1. Erstatningsansvar:

Excovery er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Excovery eller nogen, som Excovery har ansvaret for, men nedenfor anførte begrænsninger:
1. Excovery er ikke erstatningsansvarlig for tab, herunder datatab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenester og ydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- eller driftmæssige årsager medmindre Excovery har forsømt at begrænse ulemperne herved.
2. Excovery er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenester ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, og lignende.

Excovery påtager sig ikke ansvar for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenester.


11. Force majeure:

Excovery er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende leveringer eller afbrydelse med videre skyldes forhold uden for Excoverys kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, hærværk, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Excoverys egne medarbejdere.


12. Overdragelse af kundeaftale:

Excovery kan til enhver tid overdrage kundeaftalen eller dele heraf til et med Excovery koncernforbundet selskab eller som led i en samlet eller delvis overdragelse af Excoverys aktiviteter til tredjemand.


13. Opsigelse:

Kunden kan med omgående virkning opsige kundeaftalen. Det sammen gælder eventuelle tillægsaftaler og tillægsydelser med videre, medmindre andet fremgår af eventuelle særskilte tillægsvilkår.

Opsigelse skal ske på kundens personlige side på Excovery website eller ved skriftlig henvendelse til Excovery.

Excovery bekræfter kundens opsigelse via email.

Ved Excoverys varsling af ændringer af vilkår og priser, kan kunden i varslingsperioden opsige kundeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Kunden vil ved opsigelse få returneret eventuelt forudbetalte beløb ca. 30 dage efter Excoverys modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et bankkontonummer, som kunden skal oplyse overfor Excovery. Excovery er berettiget til at opkræve gebyr for udbetaling i anden form end bankoverførelse.

Excovery kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens brug af tjenester er afbrudt som følge af misligholdelse.

Excovery kan i øvrigt opsige kundeaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Excovery ophører med at udbyde tjenester brugt af kunden.

Hvis Excovery helt eller delvis ophører med at udbyde kunde formen, tjenester, tillægsydelser, funktioner eller faciliteter, kan Excovery opsige kundeaftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel.


14. Ændringer, vedligeholdelse med videre af Excoverys tjenester:

Excovery er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af Excoverys tjenester for at sikre en tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf. Excovery tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Excovery skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af Excoverys tjenester.


15. Ændringer af vilkår og priser:

Excovery kan ændre disse kunde vilkår, særskilte tillægsvilkår samt produkt priser, kunde afgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned.

Ændringerne varsles over for kunden via email til kundens emailadresse og på Excoverys website.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Ændringer af engangsafgifter, kan ske uden varsel ved indførelse i Excoverys prisliste.


16. Tvister og klager:

I tilfælde af tvist mellem kunden og Excovery om forhold, der udspringer af kundeaftalen, kan kunden klage til Excovery. Excovery træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.


17. Ikrafttrædelse:

Disse vilkår træder i kraft den 25 juli 2007.